Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.779/2022. Sinteza modificărilor aduse normelor privind aplicarea scutirii de TVA

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.779/2022 privind modificarea și completarea OMFP nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americiiprivind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 795 din 11 august 2022.

Principalele modificări/completări la Normele privind aplicarea scutirii de TVA

1. Potrivit art. 294 alin. (1) lit. l2) din Codul fiscal, sunt/este scutite/scutită de taxă pe valoarea adăugată livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinație, în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

2. Potrivit art. 294 alin. (1) lit. l1) din Codul fiscal, sunt/este scutite/scutită de taxă pe valoarea adăugată livrarea de bunuri netransportate în afara României și/sau prestarea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forțele armate ale altor state membre sau de către personalul civil care le însoțește, fie aprovizionării popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

3. Prin organ fiscal care deservește persoanele scutite, în sensul normelor, se înțelege Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, administrațiile județene ale finanțelor publice sau administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice, după caz, în a căror rază teritorială își are sediul/reședința solicitantul sau, după caz, își desfășoară activitatea ori are loc acțiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.